Νευρολογική Φυσικοθεραπεία

Η αποκατάσταση των νεύρων είναι µείζονος σηµασίας και απαιτεί άµεση αντιµετώπιση και εξειδικευµένη γνώση. Η φυσικοθεραπεία που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην αποκατάσταση, έχει αναπτύξει µεθόδους της νευρολογικής φυσικοθεραπείας για την αντιµετώπιση αυτών των περιστατικών. Η νευρολογική φυσικοθεραπεία ενισχύει την ανάκτηση της κίνησης και της λειτουργίας σε ασθενείς µε τραυµατισµό ή ασθένεια του Κεντρικού ή του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος.

Ορισµένες από τις πιο συνηθισµένες νευρολογικές παθήσεις που χρήζουν φυσικοθεραπείας είναι οι ακόλουθες:

Σκλήρυνση κατά πλάκας
Νόσος του Πάρκινσον
Εγκεφαλικά επεισόδια
Μυοπάθειες
Πολυνευροπάθειες
Κακώσεις νωτιαίου µυελού
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Εξατοµικευµένη αντιµετώπιση

Είναι σηµαντικό ο ασθενής να αντιµετωπίζεται εξατοµικευµένα µε ένα πρόγραµµα φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης σύµφωνα µε τις ανάγκες του και τις ιδιαιτερότητες της πάθησής του, µε στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής του.

Απαραίτητη θεωρείται η νευρολογική εκτίµηση, ώστε να αξιολογηθούν µυοσκελετικά προβλήµατα, πιθανές αισθητικές βλάβες, διάφορες µορφές διαταραχών της κίνησης, όπως η σπαστικότητα, η δυστονία και η αταξία, αλλαγές στη στάση του σώµατος, στην ισορροπία, στη συγκέντρωση, στη µνήµη, γνωστικοί, αντιληπτικοί και νευροψυχικοί παράγοντες και πολλά άλλα, ώστε να καθοριστούν οι στόχοι του προγράµµατος.

Τα ανωτέρω προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν σε έναν νευρολογικό ασθενή δυσχεραίνουν καθηµερινές δραστηριότητες, όπως η βάδιση, το σήκωµα από µια καρέκλα, η σίτιση, η καθηµερινή υγιεινή, η γραφή, η οδήγηση κ.ά. Η στρατηγική της αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων είναι ο διαχωρισµός των θεραπευτικών στόχων σε βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους.

Έτσι, ένας θεραπευτικός στόχος, όπως π.χ. η βάδιση, που µπορεί να φαίνεται ακατόρθωτος θα κατακερµατιστεί σε µικρότερους που είναι εφικτοί και τελικά θα συνθέσουν τον µεγαλύτερο στόχο που έχει τεθεί.

Οι στόχοι της νευρολογικής φυσικοθεραπείας είναι:

∆ιατήρηση/επαναφορά ορθής στάσης και κίνησης
Επανεκπαίδευση βάδισης
Αύξηση δύναµης του µυϊκού συστήµατος
∆ιόρθωση παθολογικών αντανακλαστικών
Βελτίωση ισορροπίας
∆ιατήρηση/βελτίωση εύρους κίνησης των αρθρώσεων
Καλή αναπνευστική λειτουργία
Αποκατάσταση λειτουργικών κινήσεων της καθηµερινής ζωής
Κοινωνική/εργασιακή επανένταξη.
Διευκόλυνη Νευροπλαστικότητας

Η εκτέλεση δραστηριοτήτων δεν εξαρτάται µόνο από τα επίπεδα µυϊκής δύναµης, αλλά κυρίως από το πώς ο εγκέφαλος θα µπορέσει να χρησιµοποιήσει µε επιτυχία τον απαιτούµενο συνδυασµό µυών για τον σκοπό αυτόν. Επιπλέον, ο ίδιος µυς µπορεί να παρουσιάζει διαφορετική απόδοση δύναµης µεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ικανή αισθητικότητα, γνωστική επάρκεια, βέλτιστο εύρος αρθρώσεων καθώς και οστική ακεραιότητα.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές λειτουργικής αποκατάστασης, οι οποίες στοχεύουν τόσο στη βελτίωση του νευροµυϊκού ελέγχου και στην επανεκπαίδευση της µυϊκής λειτουργίας όσο και στην ανάπτυξη φυσιολογικών προτύπων κίνησης και βάδισης.